มาตรฐานการให้บริการ สำนักบัณฑิตศึกษา

 1. มาตรฐานระยะเวลาการออกหนังสือเวียนมติเร่งด่วนจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 2. มาตรฐานระยะเวลาการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. 

 3. มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 4. มาตรฐานระยะเวลาการจัดส่งใบสมัครออนไลน์ประกอบการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ให้สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือก

 5. มาตรฐานระยะเวลาการออกหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ภายหลังได้รับต้นเรื่องกำหนดวันจัดสอบจากสาขาวิชา

 6. มาตรฐานระยะเวลาในการบันทึกความก้าวหน้าวันที่ประกาศผลสอบชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษาหลังวันประกาศผลสอบทางเว็บไซต์

 7. มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการแจ้งผลการประเมินชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ทางเว็บไซต์และทางไปรษณีย์

 8. มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งผลสอบการสอบวัดคุณบัติระดับปริญญาเอกทาง SMS

 9. มาตรฐานระยะเวลาการออกเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 10.  มาตรฐานระยะเวลาที่คณะกรรมการประจำชุดวิชาเข้าไปตรวจข้อสอบอัตนัยเพื่อให้คะแนนในห้องสอบออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา

 11. มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งกำหนดการเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตให้นักศึกษาทราบ

 12.  มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งกำหนดการเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

 13.  มาตรฐานระยะเวลาการออกหนังสือเชิญวิทยากรในการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 14. มาตรฐานระยะเวลาการเบิกชุดวิชาสำหรับคณาจารย์เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

 15.  มาตรฐานระยะเวลาการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา

 16.  มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งความก้าวหน้าการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระแก่นักศึกษาทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา

 17.  มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งการรับเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์เพื่อประกอบหลักฐาน การสำเร็จการศึกษา

 18.  มาตรฐานระยะเวลาการจัดส่งรายงานหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระให้แก่กองคลัง

 19.  มาตรฐานระยะเวลาการส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษารูปแบบออนไลน์ ให้แก่กองคลัง

 20.  มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการแจ้งผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางไปรษณีย์ ภายหลังการอบรมเข้มพิเศษ (Intensive English Training Course)

 21.  มาตรฐานระยะเวลาการเสนอเรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ) ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา

 22.  มาตรฐานระยะเวลาการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ.