มาตรฐานการให้บริการ สำนักบัณฑิตศึกษา

 1. มาตรฐานระยะเวลาการออกหนังสือเวียนมติเร่งด่วนจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. มาตรฐานระยะเวลาการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ.
 3. มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. มาตรฐานระยะเวลาการจัดส่งใบสมัครระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือก
 5. มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 6. มาตรฐานระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลของผู้สมัครและทำบันทึกแจ้งข้อมูลให้สาขาวิชาพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร (หลักสูตรนานาชาติ)
 7. มาตรฐานระยะเวลาการออกหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ภายหลังได้รับต้นเรื่องกำหนดวันจัดสอบจากสาขาวิชา
 8. มาตรฐานระยะเวลาในการบันทึกความก้าวหน้าวันที่ประกาศผลสอบชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษาหลังวันประกาศผลสอบทางเว็บไซต์
 9. มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการแจ้งผลการประเมินชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ทางเว็บไซต์และทางไปรษณีย์
 10. มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งผลสอบการสอบวัดคุณบัติระดับปริญญาเอกทาง SMS
 11. มาตรฐานระยะเวลาการออกเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 12. มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งกำหนดการเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตให้นักศึกษาทราบ
 13. มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งกำหนดการเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
 14. มาตรฐานระยะเวลาการออกหนังสือเชิญวิทยากรในการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
 15. มาตรฐานระยะเวลาการเบิกชุดวิชาสำหรับคณาจารย์เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
 16. มาตรฐานระยะเวลาการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา
 17. มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งความก้าวหน้าการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระแก่นักศึกษาทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา
 18. มาตรฐานระยะเวลาการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา
 19. มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งการรับเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์เพื่อประกอบหลักฐาน การสำเร็จการศึกษา