มาตรฐานการให้บริการ สำนักบัณฑิตศึกษา

 1. มาตรฐานระยะเวลาการออกหนังสือเวียนมติเร่งด่วนจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 2. มาตรฐานระยะเวลาการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ.

 3. มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 4. มาตรฐานระยะเวลาการจัดส่งใบสมัครระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือก

 5. มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

 6. มาตรฐานระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลของผู้สมัครและทำบันทึกแจ้งข้อมูลให้สาขาวิชาพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร (หลักสูตรนานาชาติ)

 7. มาตรฐานระยะเวลาการออกหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ภายหลังได้รับต้นเรื่องกำหนดวันจัดสอบจากสาขาวิชา

 8. มาตรฐานระยะเวลาในการบันทึกความก้าวหน้าวันที่ประกาศผลสอบชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษาหลังวันประกาศผลสอบทางเว็บไซต์

 9. มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการแจ้งผลการประเมินชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ทางเว็บไซต์และทางไปรษณีย์

 10. มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งผลสอบการสอบวัดคุณบัติระดับปริญญาเอกทาง SMS

 11. มาตรฐานระยะเวลาการออกเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 12. มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งกำหนดการเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตให้นักศึกษาทราบ

 13. มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งกำหนดการเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

 14. มาตรฐานระยะเวลาการออกหนังสือเชิญวิทยากรในการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 15. มาตรฐานระยะเวลาการเบิกชุดวิชาสำหรับคณาจารย์เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

 16. มาตรฐานระยะเวลาการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา

 17. มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งความก้าวหน้าการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระแก่นักศึกษาทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา

 18. มาตรฐานระยะเวลาการแจ้งการรับเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์เพื่อประกอบหลักฐาน การสำเร็จการศึกษา

 19. มาตรฐานระยะเวลาการจัดส่งรายงานหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้แก่กองคลัง

 20. มาตรฐานระยะเวลาการส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา รูปแบบออนไลน์ ให้แก่กองคลัง

 21. มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการแจ้งผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางไปรษณีย์ ภายหลังการอบรมเข้มพิเศษ Intensive English Training Course