ที่อยู่ / Address

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) / โทรสาร (Fax)

 • สำนักงานเลขานุการสำนักบัณฑิตศึกษา
  โทร 0 2504 7574 - 6 โทรสาร 0 2503 2660
 • ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา
  โทร. 0 2504 7560 - 64 โทรสาร 0 2503 3675
 • ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา
  โทร 0 2504 7568 - 9
 • ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา
  โทร 0 2504 7566 - 7
 • ฝ่ายการศึกษานานาชาติ
  โทร 0 2504 7556 -7

วัน - เวลา ให้บริการ

 • วันจัทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ