รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง

ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล

รองผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา

สำนักงานเลขานุการสำนักบัณฑิตศึกษา

เลขานุการสำนักบัณฑิตศึกษา

นางโสภาพรรณ คล้ายสมบัติ - รักษาการในตำแหน่ง
Petcharat
นางเพ็ชรรัตน์ มากอารีย์
Su
นางสาวสุกัญญา ชูมะโนวัฒน์
Wanna
นางวรรณา อรุณทอง
Thitapa
นางสาวฐิตาภา ไหวดี
Areerat
นางอารีรัตน์ อุตกฤษฏ์
Wirinthorn
นางสาววิรินทร วิมานอมรแมน
Runchana
นางรัญชนา สุริยะวิภาดา
Mayura
นางสาวยุรา จันทรา
Sodchuen
นายสดชื่น มุกดา
Ubol
นางสาวอุบล วงษ์ขำ
Noppadol
นายนพดล มูลทองน้อย
Chakkrit
นายจักรกฤษณ์ เจริญศรี

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา

นางสาวอรสา อดิเรกผลิน
Jirasak
นายจิรศักดิ์ ศรีชาญกิจ
Waraporn
นางสาววราภรณ์ อานุภาพศรีธาดา
Nongnart
นางนงนารถ เขียวสุวรรณ
Somruthai
นางสาวสมฤทัย ไชยชาญรมย์
Ornanong
นางสาวอรอนงค์ พรมงคลเจริญ
Sermsak
นายเสริมศักดิ์ กล้าจริง
Kanittha
นางสาวขนิษฐา ใจสมุทร
Natchariya
นางสาวณัฐชริยาน์ สุขสาขา
Chotika
นางโชติกาญจน์ คงจิตร
Chorphet
นางสาวช่อเพชร คุ้มปลอด
Supojjanee
นางสาวสุพจนี โรจนะนาค
Darunwan
นางสาวดรุณวรรณ บุญแพทย์
Supatsorn
นางสาวสุพัสศร ส่งเสริม
Taechat
นายเตชัส ช่างสมบูรณ์
Apisit
นายอภิสิทธิ์ ละออศรี

ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

นางสาวอุมาพร แก้วนพรัตน์ - รักษาราชการแทน
Amornrat
นางปณิชา หลิมเจริญ
Chamaiporn
นางสาวชมัยพร เหมือนแสง
Chutamas
นางสาวจุฑามาศ สกุลนา
Urasak
นายอุระศักดิ์ ม่วงงาม
Sopa
นายโสภา ทองศิริ
Manus
นายมนัส ยังคลัง
Sunittra
นางสุนิตรา อนันต์ศรี
Pasitorn
นางพสิษฐ์อร วิวัฒวันปรีชา
Jidapat
นางสาวจีฎาภัฏฐ์ ทรัพย์พล
Paisarn
นายไพศาล ดีขาย
Keerati
นายกีรติ ลาวัลย์
Napaphat
นางสาวณภาภัช โตศะศุข

ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

นางนงค์ลักณ์ รุ่งวิทยาธร
Anchalee
นางอัญชลี บิดหล่า
Supattra
นางสุพัตรา ทีนาคะ
Amnuay
นางสาวอำนวย ก้อนบุญไสย์
Banyat
นางสาวบัญญัติ แย้มบุญ
Kaunyapat
นางสาวกัญญาภัทร์ โคตวินนท์

ฝ่ายการศึกษานานาชาติ

หัวหน้าฝ่ายการศึกษานานาชาติ

นางสาวอุมาพร แก้วนพรัตน์ - รักษาการในตำแหน่ง
Nichada
นางสาวณิชาดา รัตนศรีภูมิ