ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ

รองผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล กาละดี

สำนักงานเลขานุการสำนักบัณฑิตศึกษา

เลขานุการสำนักบัณฑิตศึกษา

นางโสภาพรรณ คล้ายสมบัติ
Petcharat
นางเพ็ชรรัตน์ มากอารีย์
Su
นางสาวสุกัญญา ชูมะโนวัฒน์
Areerat
นางอารีรัตน์ อุตกฤษฏ์
Wirinthorn
นางสาววิรินทร วิมานอมรแมน
Ubol
นางสาวอุบล วงษ์ขำ
Noppadol
นายนพดล มูลทองน้อย
นายจักรกฤษณ์ เจริญศรี
นายณกรณ์ ไตรบำรุง
นางสาวทักศิณา เกษร

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา

นางนงนารถ เขียวสุวรรณ - รักษาการในตำแหน่ง
Waraporn
นางสาววราภรณ์ อานุภาพศรีธาดา
Ornanong
นางสาวอรอนงค์ พรมงคลเจริญ
Natchariya
นางสาวณัฐชริยาน์ สุขสาขา
Chotika
นางโชติกาญจน์ คงจิตร
Chorphet
นางสาวช่อเพชร คุ้มปลอด
Supojjanee
นางสาวสุพจนี โรจนะนาค
Darunwan
นางสาวดรุณวรรณ บุญแพทย์
Supatsorn
นางสาวสุพัสศร ส่งเสริม
Taechat
นายเตชัส ช่างสมบูรณ์
Apisit
นายอภิสิทธิ์ ละออศรี
Chinnapat_You
นายชินพัฒน์ พฤกษา
Punnapa_Pang
นางสาวปุณณภา เพ็ชรขัน
Wichitkul_Mimm
นางสาววิจิตรกุล เชาวนเลิศ
Kanittha_Ning
นางสาวขนิษฐา ขาวแท้

ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

นางสาวอุมาพร แก้วนพรัตน์ - รักษาการในตำแหน่ง
Amornrat
นางปณิชา หลิมเจริญ
Chamaiporn
นางสาวชมัยพร เหมือนแสง
Chutamas
นางสาวจุฑามาศ สกุลนา
Sopa
นายโสภา ทองศิริ
Manus
นายมนัส ยังคลัง
Sunittra
นางสุนิตรา อนันต์ศรี
Pasitorn
นางพสิษฐ์อร วิวัฒวันปรีชา
Jidapat
นางสาวจีฎาภัฏฐ์ ทรัพย์พล
Paisarn
นายไพศาล ดีขาย
Keerati
นายกีรติ ลาวัลย์
Napaphat
นางสาวณภาภัช โตศะศุข
Pornwipa_Orn
นางสาวพรวิภา แก้วคำมิ่ง

ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

นางสาวดวงฤดี โพธิ์สุ่น
Anchalee
นางอัญชลี บิดหล่า
Amnuay
นางสาวอำนวย ก้อนบุญไสย์
Supattra
นางสุพัตรา ทีนาคะ
Kaunyapat
นางสาวกัญญาภัทร์ โคตวินนท์

ฝ่ายการศึกษานานาชาติ

หัวหน้าฝ่ายการศึกษานานาชาติ

นางสาวอุมาพร แก้วนพรัตน์ - รักษาการในตำแหน่ง
Nichada
นางสาวณิชาดา รัตนศรีภูมิ