ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ

โทร 0 2504 7551

รองผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล กาละดี

สำนักงานเลขานุการสำนักบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักบัณฑิตศึกษา

นางโสภาพรรณ คล้ายสมบัติ
นางเพ็ชรรัตน์ มากอารีย์
นางสาวสุกัญญา ชูมะโนวัฒน์
นางอารีรัตน์ อุตกฤษฏ์
นางสาววิรินทร วิมานอมรแมน
นางสาวอุบล วงษ์ขำ
นายนพดล มูลทองน้อย

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา

นางนงนารถ เขียวสุวรรณ - รักษาการในตำแหน่ง
นางสาววราภรณ์ อานุภาพศรีธาดา
นางสาวอรอนงค์ พรมงคลเจริญ
นางพสิษฐ์อร วิวัฒวันปรีชา
นางสาวณัฐชริยาน์ สุขสาขา
นางโชติกาญจน์ คงจิตร
นางสาวช่อเพชร คุ้มปลอด
นางสาวสุพจนี โรจนะนาค
นางสาวดรุณวรรณ บุญแพทย์
นางสาวสุพัสศร ส่งเสริม
นายเตชัส ช่างสมบูรณ์
นายอภิสิทธิ์ ละออศรี

ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

นางสาวอุมาพร แก้วนพรัตน์ - รักษาการในตำแหน่ง
นางปณิชา หลิมเจริญ
นางสาวชมัยพร เหมือนแสง
นางสาวจุฑามาศ สกุลนา
นางสาวณิชาดา รัตนศรีภูมิ
นายโสภา ทองศิริ
นายมนัส ยังคลัง
นางสุนิตรา อนันต์ศรี
นางสาวจีฎาภัฏฐ์ ทรัพย์พล
นายไพศาล ดีขาย
นางสาวณภาภัช โตศะศุข

ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

นางสาวดวงฤดี โพธิ์สุ่น
นางอัญชลี บิดหล่า
นางสุพัตรา ทีนาคะ
นางสาวอำนวย ก้อนบุญไสย์
นางสาวกัญญาภัทร์ โคตวินนท์

ฝ่ายการศึกษานานาชาติ

หัวหน้าฝ่ายการศึกษานานาชาติ

นางสาวอุมาพร แก้วนพรัตน์ - รักษาการในตำแหน่ง