ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ

โทร 0 2504 7551

รองผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล กาละดี

สำนักงานเลขานุการสำนักบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักบัณฑิตศึกษา

นางโสภาพรรณ คล้ายสมบัติ
นางเพ็ชรรัตน์ มากอารีย์
นางสาวสุกัญญา ชูมะโนวัฒน์
นางอารีรัตน์ อุตกฤษฏ์
นางสาววิรินทร วิมานอมรแมน
นางสาวอุบล วงษ์ขำ
นายนพดล มูลทองน้อย
นายจักรกฤษณ์ เจริญศรี
นายณกรณ์ ไตรบำรุง
นางสาวทักศิณา เกษร

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา

นางนงนารถ เขียวสุวรรณ - รักษาการในตำแหน่ง
นางสาววราภรณ์ อานุภาพศรีธาดา
นางสาวอรอนงค์ พรมงคลเจริญ
นางสาวณัฐชริยาน์ สุขสาขา
นางโชติกาญจน์ คงจิตร
นางสาวช่อเพชร คุ้มปลอด
นางสาวสุพจนี โรจนะนาค
นางสาวดรุณวรรณ บุญแพทย์
นางสาวสุพัสศร ส่งเสริม
นายเตชัส ช่างสมบูรณ์
นายอภิสิทธิ์ ละออศรี
นายชินพัฒน์ พฤกษา
นางสาวปุณณภา เพ็ชรขัน
นางสาววิจิตรกุล เชาวนเลิศ
นางสาวรวีวรรณ บุญแพทย์

ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา

นางสาวอุมาพร แก้วนพรัตน์ - รักษาการในตำแหน่ง
นางปณิชา หลิมเจริญ
นางสาวชมัยพร เหมือนแสง
นางสาวจุฑามาศ สกุลนา
นายโสภา ทองศิริ
นายมนัส ยังคลัง
นางสุนิตรา อนันต์ศรี
นางพสิษฐ์อร วิวัฒวันปรีชา
นางสาวจีฎาภัฏฐ์ ทรัพย์พล
นายไพศาล ดีขาย
นายกีรติ ลาวัลย์
นางสาวณภาภัช โตศะศุข
นางสาวพรวิภา แก้วคำมิ่ง

ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

นางสาวดวงฤดี โพธิ์สุ่น
นางอัญชลี บิดหล่า
นางสุพัตรา ทีนาคะ
นางสาวอำนวย ก้อนบุญไสย์
นางสาวกัญญาภัทร์ โคตวินนท์

ฝ่ายการศึกษานานาชาติ

หัวหน้าฝ่ายการศึกษานานาชาติ

นางสาวอุมาพร แก้วนพรัตน์ - รักษาการในตำแหน่ง
นางสาวณิชาดา รัตนศรีภูมิ