พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล สำนักบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักบัณฑิตศึกษา จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะดำเนินการตามแผนปฏิรูป รวมถึงความสอดคล้องต่อนโยบายของทางภาครัฐ และการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง (ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา) เป็นประธาน และเป็นผู้ร่วมลงนาม ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ ธรรมกุล (รองผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา) หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรสำนักบัณฑิตศึกษา
ณ ห้องประชุม 2007 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้บริหารพบบุคลากรสำนักบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 สำนักบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรม “ผู้บริหารพบบุคลากรสำนักบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 / 2565” การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงานตามพันธกิจของมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และได้ทราบถึงทิศทางการพัฒนา การดำเนินงานของสำนักบัณฑิตศึกษา การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน การให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารสำนักบัณฑิตศึกษาและบุคลากรคณะ เพื่อนำไปพัฒนาสำนักต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสำนักได้เป็นอย่างดี