โครงการพัฒนาบุคคลต้นแบบด้านสุขภาวะและคุณธรรม ความโปร่งใส สำนักบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา ได้เป็นประธานเปิด “โครงการ พัฒนาบุคคลต้นแบบด้านสุขภาวะและคุณธรรม ความโปร่งใส สำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” 

สำนักบัณฑิตศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคคลต้นแบบด้านสุขภาวะและคุณธรรมความโปร่งใสของบุคลากรสำนักบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรหันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง มีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมมากขึ้น ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีกันภายในองค์กร นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้มีการตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม ด้วยการจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้องค์กรได้มากยิ่งขึ้น

 

ภายในงานมีการให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ เรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  ตรวจสอบได้ให้แก่บุคลากรสำนักบัณฑิตศึกษา พร้อมกันนี้มีการเสริมสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพให้แก่บุคลากรสำนักบัณฑิตศึกษา เพื่อให้บุคลากรสำนักบัณฑิตศึกษามีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดี