พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล สำนักบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 สำนักบัณฑิตศึกษา จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะดำเนินการตามแผนปฏิรูป รวมถึงความสอดคล้องต่อนโยบายของทางภาครัฐ และการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ (ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา) เป็นประธาน และเป็นผู้ร่วมลงนาม ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล กาละดี (รองผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา) หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรสำนักบัณฑิตศึกษา
ณ ห้องประชุม 2007 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธธรมาธิราช ครั้งที่ 13

                 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สำนักบัณฑิตศึกษาได้ดำเนินการจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธธรมาธิราช ครั้งที่ 13 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี 
เป็นประธาน
                  การจัดงานจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams การจัดงานนอกจากจะมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ สู่สาธารณชน โดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักวิจัย และนักวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางการวิจัยในสาขาต่างๆ แล้ว
ยังเป็นการสร้างผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของ มสธ. ที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา  


                   ในครั้งนี้มีบทความนำเสนอทั้งสิ้น 142 บทความ แบ่งเป็น กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 37 บทความ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 16 บทความ และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 89 บทความ และมีบทความวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ได้รับรางวัล จำนวน 13
ผลงาน
                    นอกจากนี้ สำนักบัณฑิตศึกษา ยังได้รับเกียรติจากดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  และ  ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มาเป็นวิทยากรบรรยยายพิเศษในหัวข้อ “นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนา : ความท้าทายของสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”