การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธธรมาธิราช ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักบัณฑิตศึกษาได้ดำเนินการจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธธรมาธิราช ครั้งที่ 12 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นประธาน
การจัดงานจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams การจัดงานนอกจากจะมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ สู่สาธารณชน โดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางการวิจัยในสาขาต่างๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของ มสธ. ที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา  
ในครั้งนี้มีบทความนำเสนอทั้งสิ้น 113 บทความ แบ่งเป็น กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30 บทความ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 บทความ และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 บทความ และมีบทความวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ได้รับรางวัล จำนวน 8 ผลงาน
นอกจากนี้ สำนักบัณฑิตศึกษา ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21

ผู้บริหารพบบุคลากรสำนักบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 สำนักบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรม “ผู้บริหารพบบุคลากรสำนักบัณฑิตศึกษา” ขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ มาเป็นประธานเปิดงาน ในการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงานตามพันธกิจของมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และได้ทราบถึงทิศทางการพัฒนา การดำเนินงานของสำนักบัณฑิตศึกษา การให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารสำนักบัณฑิตศึกษาและบุคลากร เพื่อนำไปพัฒนาสำนักต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสำนักได้เป็นอย่างดี

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล สำนักบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 สำนักบัณฑิตศึกษา จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะดำเนินการตามแผนปฏิรูป รวมถึงความสอดคล้องต่อนโยบายของทางภาครัฐ และการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ (ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา) เป็นประธาน และเป็นผู้ร่วมลงนาม ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล กาละดี (รองผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา) หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรสำนักบัณฑิตศึกษา
ณ ห้องประชุม 2007 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช