AW1-01-01-001
banner
slide005
No Gift
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 (ยกเว้นบางหลักสูตร) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

สมัครเรียนล่วงหน้า กับ มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์สมัครเรียนทุกระดับการศึกษาได้ทุกวัน "จองสิทธิกับเราไว้ก่อน สามารถเลือกช่วงเวลาเรียนได้ตามความพร้อม"

การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. สามารถตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป