previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. สามารถตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

สมัครเรียนล่วงหน้า กับ มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์สมัครเรียนทุกระดับการศึกษาได้ทุกวัน "จองสิทธิกับเราไว้ก่อน สามารถเลือกช่วงเวลาเรียนได้ตามความพร้อม"