mugger
Blue White 3D Business Blog Banner (1950 x 650 px) (1)
2567-GRAD
stou-ithesis
slide005
No Gift
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 15 กรกฎาคม 2567

ระบบ iThesis

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดใช้ระบบ iThesis เพื่อกำหนดกรอบการเขียน และการบริหารจัดการดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

คือ การรับรองผลการตรวจสอบภาระหนี้สินคงค้างว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ไม่มีภาระหนี้สินต่อสำนักบรรณสารสนเทศแต่อย่างใด”

ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการขอสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ นักศึกษาโปรดติดต่อได้ที่สำนักบรรณสารสนเทศ