stou-ithesis
13 stou gradresearch
slide005
No Gift
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบ iThesis

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดใช้ระบบ iThesis เพื่อกำหนดกรอบการเขียน และการบริหารจัดการดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. สามารถตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป