slide005
No Gift
13 stou gradresearch
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 (ยกเว้นบางหลักสูตร)

สมัครเรียนล่วงหน้า กับ มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์สมัครเรียนทุกระดับการศึกษาได้ทุกวัน "จองสิทธิกับเราไว้ก่อน สามารถเลือกช่วงเวลาเรียนได้ตามความพร้อม"

การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. สามารถตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป