stou-ithesis
slide005
No Gift
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบ iThesis

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดใช้ระบบ iThesis เพื่อกำหนดกรอบการเขียน และการบริหารจัดการดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. สามารถตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป