มสธ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
สมัครเรียนได้ตลอดปี

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2567

ระดับปริญญาเอก

เปิดรับสมัคร 8 สาขาวิชา

 • สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ระดับปริญญาโท

เปิดรับสมัคร 11 สาขาวิชา

 • สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 • สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

เปิดรับสมัคร 1 สาขาวิชา

 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
 • ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566     
  วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

ปริญญาเอก   ปริญญาโท   |   ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรที่เปิดสอนแต่ละระดับด้านล่าง...

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (02 504 8516)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา สารสนเทศศาสตร์


สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (02 504 8400)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น


สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (02 504 8503)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา บริหารการศึกษา

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (02 504 8182)

หลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา การจัดการธุรกิจและการบริการ

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา รัฐประศาสนศาสตร์


สาขาวิชานิติศาสตร์ (02 504 8362)

หลักสูตร นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (02 504 8034)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา สาธารณสุขศาสตร์


สาขาวิชารัฐศาสตร์ (025048356-9)

หลักสูตร รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (02 504 8142 , 02 504 8046-8)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา


 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (02 504 8516)

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์


สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (02 504 8400)

หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชานิเทศศาสตร์

แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น


สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (02 504 8503)

หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

แขนงวิชาบริหารการศึกษา

แขนงวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา (เปิดในรอบถัดไป)

 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ แผน ก และ แผน ข

แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

วิชาเอก วิทยาศาสตร์ศึกษา


สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (02 504 8182)

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต


สาขาวิชานิติศาสตร์ (02 504 8362)

หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (02 504 8034)

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอก การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (02 504 8197)

หลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต


สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (02 504 8041)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ


สาขาวิชารัฐศาสตร์ (02 504 8356-9)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (02 504 8142 , 02 504 8046-8)

หลักสูตร เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แขนงวิชาสหกรณ์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (02 504 8503)

หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

ปริญญาเอก  |  ปริญญาโท  |  ประกาศนียบัตรบัณฑิต

Download แบบฟอร์ม/เอกสารประกอบการสมัคร 

เอกสารที่หลักสูตรต้องการให้ผู้สมัครส่งเป็นเอกสาร ผ่านทางไปรษณีย์ของสาขาศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา

 1. สำเนาผลงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
 2. โครงการวิจัยที่คาดว่าจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาสมัครในแผนการเรียน ก)/โครงการที่คาดว่า
  จะเสนอประกอบการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ(สำหรับนักศึกษาสมัครในแผนการเรียน ข)
 3. หนังสือรับรอง (มสธ.บ1-ร)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

 1. หนังสือรับรอง (มสธ.บ1-ร)
 2. สัญญาการจ้างงาน
 3. สำเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
  (ยกเว้น สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสถาบันวิทยาลัยชุมชน)
 4. ตารางสอน (ต้องมีตราโรงเรียนและชื่อโรงเรียน ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น)

หมายเหตุ ให้ระบุหน้าซองดังนี้
หลักสูตรที่สมัครเรียน …………………………………….
ให้จัดส่งมาที่ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา (รับสมัคร)นักศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 025048503

ปริญญาเอก  |  ปริญญาโท

 • หลักสูตรระดับปริญญาโทที่สามารถยื่นกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในปีการศึกษา 2566 ได้แก่
  1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565)
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564)
   ดูรายละเอียดได้ที่ https://oes.stou.ac.th/guide/g-fund/

การเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบระดับบัณฑิตศึกษา กับ มสธ.

สนใจเรียนหลักสูตรระยะสั้น
สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิต 

ติดต่อสอบถาม

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

0-2504-7560-4

(วันและเวลาราชการ)

Copyright © 2023 – All Rights Reserved – Sukhothai Thammathirat Open University