มสธ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
สมัครเรียนได้ตลอดปี

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2567

ระดับปริญญาเอก

เปิดรับสมัคร 8 สาขาวิชา
 • สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  (เฉพาะแขนงวิชาบริหารการศึกษา และ หลักสูตรและการสอนปิดรับสมัครแล้ว) 
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ระดับปริญญาโท

เปิดรับสมัคร 12 สาขาวิชา
 • สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  (เฉพาะแขนงวิชาบริหารการศึกษา ปิดรับสมัครแล้ว)
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
  (เปิดรับเฉพาะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (เปิดรับสมัครเฉพาะสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

เปิดรับสมัคร 1 สาขาวิชา

 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
  (เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นี้เท่านั้น !)

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

 • ภาคต้น ปีการศึกษา 2567     
  วันที่ 1 มีนาคม – 15 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

ปริญญาเอก   ปริญญาโท   |  ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรที่เปิดสอนแต่ละระดับด้านล่าง...

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (02 504 8516)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา สารสนเทศศาสตร์


สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (02 504 8400)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น


สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (02 504 8503)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน (ปิดรับสมัครแล้ว)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
แขนงวิชา บริหารการศึกษา (ปิดรับสมัครแล้ว)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (02 504 8182)

หลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา การจัดการธุรกิจและการบริการ

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา รัฐประศาสนศาสตร์


สาขาวิชานิติศาสตร์ (02 504 8362) (ปิดรับสมัครแล้ว)

หลักสูตร นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปิดรับสมัครแล้ว)


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (02 504 8034) (ปิดรับสมัครแล้ว)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชา สาธารณสุขศาสตร์
(ปิดรับสมัครแล้ว)


สาขาวิชารัฐศาสตร์ (025048356-9)

หลักสูตร รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (02 504 8142 , 02 504 8046-8)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา


สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (02 504 8516)

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์


สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (02 504 8400)

หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชานิเทศศาสตร์

แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น


สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (02 504 8503)

หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

แขนงวิชาบริหารการศึกษา (ปิดรับสมัครแล้ว)

แขนงวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา (เปิดในรอบถัดไป)

 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ แผน ก และ แผน ข

แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

วิชาเอก วิทยาศาสตร์ศึกษา


สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (02 504 8182) (ปิดรับสมัคร 6 กลุ่มชุดวิชา)

(เปิดรับสมัคร 1 หลักสูตร : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปิดการรับสมัคร)

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ (ปิดการรับสมัคร)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต


สาขาวิชานิติศาสตร์ (02 504 8362) (ปิดรับสมัครแล้ว)

หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (02 504 8034) (ปิดรับสมัครแล้ว)

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปิดการรับสมัคร)
วิชาเอก การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (ปิดการรับสมัคร)


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (02 504 8197)

หลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต


สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (02 504 8041)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ


สาขาวิชารัฐศาสตร์ (02 504 8356-9) (ปิดรับสมัครแล้ว)

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (02 504 8142 , 02 504 8046-8)

หลักสูตร เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แขนงวิชาสหกรณ์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม


สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (02-504-8037) (ปิดรับสมัคร 1 สาขาวิชา)

(เปิดรับสมัคร 1 สาขาวิชา : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการบริหารทางการพยาบาล (ปิดการรับสมัคร)

หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 •  

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (02 504 8503)

หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

ปริญญาเอก  |  ปริญญาโท  |  ประกาศนียบัตรบัณฑิต

Download แบบฟอร์ม/เอกสารประกอบการสมัคร 

เอกสารที่หลักสูตรต้องการให้ผู้สมัครส่งเป็นเอกสาร ผ่านทางไปรษณีย์ของสาขาศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา

 1. สำเนาผลงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
 2. โครงการวิจัยที่คาดว่าจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาสมัครในแผนการเรียน ก)/โครงการที่คาดว่า
  จะเสนอประกอบการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ(สำหรับนักศึกษาสมัครในแผนการเรียน ข)
 3. หนังสือรับรอง (มสธ.บ1-ร)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

 1. หนังสือรับรอง (มสธ.บ1-ร)
 2. สัญญาการจ้างงาน
 3. สำเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
  (ยกเว้น สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสถาบันวิทยาลัยชุมชน)
 4. ตารางสอน (ต้องมีตราโรงเรียนและชื่อโรงเรียน ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น)

หมายเหตุ ให้ระบุหน้าซองดังนี้
หลักสูตรที่สมัครเรียน …………………………………….
ให้จัดส่งมาที่ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา (รับสมัคร)นักศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 025048503


หลักฐานประกอบการสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งหลักฐานเพิ่มทางไปรษณีย์ เพื่อประกอบการพิจารณาการรับสมัครเข้าศึกษา

1. สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล

1.1 โครงการวิจัยที่คาดว่าจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ (ภาค ก)
1.2 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (ระบุความจำเป็นในการศึกษาต่อ) (แบบฟอร์ม มสธ.บ1-ร)
1.3 หลักฐานแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
1.4 หลักฐานรับรองจากหน่วยงานแสดงความสามารถในการสืบค้นข้อมูลออนไลน์และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.5 ประกาศนียบัตรหลักสูตรเฉพาะทางทางการพยาบาล (ถ้ามี)
1.6 หลักฐานแสดงประสบการณ์การศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล (ถ้ามี)
1.7 หลักฐานแสดงผลงานด้านการบริหาร และผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ (บทความ/คู่มือ/แนวปฏิบัติ/งานวิจัย/ตำรา/นวัตกรรม)
1.8 รางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)
1.9 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
1.10 หลักฐานการเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล
1.11 หลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

2. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

2.1 โครงการวิจัยที่คาดว่าจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ (ภาค ก)
2.2 หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (แบบฟอร์ม มสธ.บ1-ร)
2.3 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
2.4 สำเนาหลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
2.5 สำเนาหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี)
2.6 สำเนาใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรถภ์ชั้น 1 ที่เป็นปัจจุบัน
2.7 หลักฐานการเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล
2.8 สำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
2.9 สำเนาประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (ถ้ามี)
2.10 ผลงานด้านวิชาการ ผลงานวิจัย/บทความ/ตำรา/เอกสารการสอน (ส่งตัวอย่างผลงานมาด้วย) (ถ้ามี)
2.11 การได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือคณะทำงาน (ถ้ามี)
2.12 ผลงานอื่น ๆ เช่น รางวัลเกียรติคุณ (ถ้ามี)
2.13 หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น

หมายเหตุ ให้ระบุหน้าซองดังนี้

ให้จัดส่งมาที่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(ระบุหลักสูตร……………………………..)
อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02 504 8037 (ส่งใบสมัครปริญญาโท)

ปริญญาเอก  |  ปริญญาโท

 • หลักสูตรระดับปริญญาโทที่สามารถยื่นกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในปีการศึกษา 2566 ได้แก่
  1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565)
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564)
   ดูรายละเอียดได้ที่ https://oes.stou.ac.th/guide/g-fund/

การเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบระดับบัณฑิตศึกษา กับ มสธ.

สนใจเรียนหลักสูตรระยะสั้น
สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิต 

ติดต่อสอบถาม

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

0-2504-7560-4

(วันและเวลาราชการ)

Copyright © 2023 – All Rights Reserved – Sukhothai Thammathirat Open University