มสธ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
สมัครเรียนได้ตลอดปี

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ขยายเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566
มี 6 สาขาวิชาที่ขยายเวลาเปิดรับสมัคร ดังนี้
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

 • ภาคต้น ปีการศึกษา 2566     
  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 ยกเว้นบางหลักสูตร
 • ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566  
  (จะประกาศให้ทราบภายหลัง)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้นปีการศึกษา 2566

ปริญญาเอก   ปริญญาโท   |   ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2566

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรที่เปิดสอนแต่ละระดับด้านล่าง...

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

แขนงวิชา/วิชาเอก ป.หลักสูตรและการสอน (1 ปี)

แขนงวิชา/วิชาเอก ป.หลักสูตรและการสอน (1 ปี ครึ่ง)

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์


สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชานิเทศศาสตร์

แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น


สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน


แขนงวิชาบริหารการศึกษา (ปิดรับสมัคร)


แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา


สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต


สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ปิดรับสมัคร)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต


สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล (กำหนดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (กำหนดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต


สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ


สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ปิดรับสมัคร)


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แขนงวิชาสหกรณ์

หลักสูตร เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์


สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น)
แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น


สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตร การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

หลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและการบริการ)
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์


สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตร นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล โทร. 08 9716 4864
คุณพินรัฏ เตชะปัญญาวงศ์ โทร. 08 6504 0417


สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตร รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
แขนงวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา)
แขนงวิชาการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา

ปริญญาเอก  |  ปริญญาโท

 • หลักสูตรระดับปริญญาโทที่สามารถยื่นกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในปีการศึกษา 2566 ได้แก่
  1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565)
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564)
   ดูรายละเอียดได้ที่ https://oes.stou.ac.th/guide/g-fund/

การเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบระดับบัณฑิตศึกษา กับ มสธ.

สนใจเรียนหลักสูตรระยะสั้น
สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิต 

ติดต่อสอบถาม

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

0-2504-7560-4

(วันและเวลาราชการ)

Copyright © 2023 – All Rights Reserved – Sukhothai Thammathirat Open University